Stadgar

Stadgar för Svenska Hannoveranerklubben

2017-03-27

§ 1
Namn, Huvudkontor, Hemadress, Räkenskapsår och ansvar gentemot tredje part

Klubben bär namnet [Svenska Hannoveranerklubben]. Dess verksamhetsområde omfattar service till klubbens medlemmar och att arrangera shower och andra aktiviteter relaterade till avel av Hannoveranerhästar i Sverige. Huvudkontoret är lokaliserat på ordförandens adress: [Svenska Hannoveranerklubben, Att: Berit Olthoff, Veingevägen 55, 312 92 Laholm]

Den är ansluten till ”Hannoveraner Verband e.V.” i Verden.
Klubben är godkänd som en samverkande svensk klubb underliggande Hannoveraner Verband e.V. Klubben skall inom ramen för svensk lagstiftning följa riktlinjer och instruktioner kommunicerade från Hannoveraner Verband e.V. Hannoveraner Verband e.V., stamboksregler är en del av dessa stadgar.

Räkenskapsår är kalenderår. Årsredovisningen med sina dokument och den årliga styrelse rapporten skall ges till revisorerna minst tre veckor före årsmötet. Revisorerna måste ge sina skriftliga utlåtanden till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.

Klubbens medlemmar är inte personligen ansvariga för klubbens skyldigheter. Gentemot tredje part är klubben ansvarig med sina tillgångar.

§ 2
Ändamål, Avelsmål och Uppgifter

Klubben är en sammanslutning av uppfödare för främjandet av avel av Hannoveraner hästar. Klubben är opolitisk. Den följer uteslutande och direkt icke-kommersiella mål enligt nu gällande direktiv relaterade till gemensamma allmänna intressen.

Dess avelsmål är Hannoveranaren som ras, vilken är särskilt lämpad för hästsport. Målet är att producera hästar som på grundval av deras temperament och karaktär, deras ridbarhet, exteriör, rörelsemekanik, hoppförmåga och hälsa är lämpliga som tävlings såväl som fritidshästar.

Med detta som bas är målet att föda upp hästar som har särskilt goda naturliga egenskaper för antingen dressyr, hoppning eller fälttävlan. Med de karaktärsdrag som beskrivs i paragraf 1 i avelsmålet, finns också en strävan att föda upp hästar lämpliga för körning.

Syftet med klubben och avelsmålet skall framförallt uppfyllas med hjälp av:

a) Klubbens uppfödare av Hanoveraner hästar,
b) Arrangerande av shower och andra relaterade aktiviteter, inklusive att främja rasen genom olika kanaler, och att
c) stödja och främja uppfödare när så är lämpligt.

§ 3
Medlemsskap

I enlighet med paragraf 4 i dessa stadgar och i enlighet med gällande bestämmelser i svensk lagstiftning om djuravel, är följande medlemskap är möjliga:

1) aktiva medlemmar, det vill säga personer och juridiska personer som är ägare av hingstar och ston införda i stamboken för Hannoveraner Verband e.V., Aktiva medlemmar är direkta medlemmar i tyska Hannoveraner Verband e.V.,

2) stödjande medlemmar, som är vänner och främjare av rasen, fysiska och juridiska personer, som stöder Svenska Hannoveranerklubbens mål och ansträngningar utan att vara ägare av en registrerad avelshäst

3) hedersmedlemmar, statusen hedersmedlem kan tilldelas personer som förtjänar särskild uppmärksamhet för utförda tjänster för främjandet klubben.

§ 4
Förvärv av medlemskap

Varje aktiv Svensk medlen av tyska Hannoveraner Verband e.V. (Hanoveraner uppfödare) måste samtidigt också vara medlem Svenska Hannoveranerklubben.

Aktivt medlemskap i Svenska Hannoveranerklubben av personer som anges i paragraf 3 No. 1 förvärvas
– genom skriftlig ansökan från en presumtiv medlem som godkänts av klubbens styrelse

– genom tilldelning från styrelsen för tyska Hannoveraner Verband. Detta gäller för uppfödare av Hanoveraner hästar som inte själva har valt någon avelsförening.

Hedersmedlemmar utses av medlemmana på årsmötet efter förslag från styrelsen.

§ 5
Uppsägning av medlemskap

Aktivt medlemskap upphör när medlemmen upphör att vara ägare av en registrerad häst. Det överförs till ett ”stödjande” medlemskap om uppsägning av medlemskapet inte lämnas i meddelande från klubben avseende dessa omständigheter.

Medlemskap avslutas
a) genom frivillig uppsägning, vilket endast är möjligt i slutet av budgetåret och kräver ett skriftligt meddelande [tre månader], före utgången av budgetåret,
b) genom dödsfall; med ansökan kan vanligt medlemskap fortsätta genom arv utan att någon medlemsavgift behöver betalas
c) genom uteslutning om a) villkoren för oklanderligt avelsarbete inte längre är uppfyllda eller b) om medlemmen väsentligt bryter mot dessa stadgar eller något av klubbens lagenliga beslut.

Skälen för en uteslutning måste ges skriftligen och skickas till berörda med rekommenderat brev, inklusive en officiell bekräftelse av mottagandet av adressaten. Den berörda personen har rätt att överklaga medlemsårsmötets beslut genom en skriftlig framställan inom en period av fyra veckor. Alla rättigheter gentemot klubben och anspråk på klubbens tillgångar upphör i och med att medlemskapet upphör, dock skall varje avbrott i medlemskapet inte påverka upplupna rättigheter varesig för klubben eller medlemmen i fråga. Medlemmar som lämnar klubben är ändå skyldiga att betala medlemsavgift för innevarande räkenskapsår och även att uppfylla alla andra skyldigheter de kan ha gentemot klubben.

§ 6
Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Aktiva medlemmar, stödjande medlemmar och hedersmedlemmar har rätt att använda klubbens anläggningar, att delta i dess evenemang och att lägga fram förslag. Endast [aktiva] medlemmar kan väljas in till styrelsen av medlemmana på årsmötet och har rösträtt.

Medlemmarna är skyldiga

a) att följa klubbens stadgar och beslut och att avstå från att göra något som skulle kunna vara skadligt för klubbens anseende och intressen,
b) att betala de stipulerade årliga medlemsavgifterna och att uppfylla andra förpliktelser gentemot klubben,
c) att följa föreskrifterna i Hannoveraner Verband e.V. stamboksregler,
d) att följa lagar, förordningar, beslut och bestämmelser som utfärdats av Sveriges regering, lokala myndigheter samt jordbruksverket som rör området hästavel.

§ 7
Medlemsavgifter

Årliga medlemsavgifter bestäms av medlemmana på årsmötet.
Årliga medlemsavgifter kan inte återbetalas.

§ 8
Klubbens styrelse

Klubbens styrelse består av ordförande, vice ordförande och minst tre till fem ytterligare medlemmar, där en kan vara representant för unga uppfödare (minst 15 år gammal). Styrelsen väljs av medlemmana på årsmötet för en period av [tre] år. En aktiv medlem kan väljas även om personen i fråga inte fysiskt deltar på mötet där personen väljs. Det enda kravet är att personen skriftligen har accepterat nomineringen.

Styrelsens ledamöter skall i synnerhet täcka in följande funktioner
– ordförande
– vise ordförande
– sekreterare
– ekonomi
– PR
– Ungdomsrepresentant (i förekommande fall)
Ordföranden och vice ordförande väljs av medlemmana på årsmötet bland styrelsemedlemmarna. Ordföranden och vice ordförande har rätt att företräda klubben i både rättsliga och utomrättsliga ärenden. Även sekreterare och kassör har rätt att ställföreträda klubben, men endast gemensamt.

Det är överenskommet att vice ordförande kan utöva sin befogenhet att företräda endast i de fall då ordföranden är förhindrad här till.

Ordföranden sammankallar till styrelsemöten och medlemsårsmöte och leder styrelsemöten. Han ser till att de beslut som fattas av styrelsen och av medlemmarna på årsmötet genomförs. Ordföranden kan vidta interimistiska åtgärder – även i ekonomiska frågor – som dock i efterhand måste godkänts av de behöriga organenen. Ordföranden kan acceptera beslut av styrelsen genom brev förfarande i enskilda fall, förutsatt att ingen styrelsemedlem motsätter sig förfarandet.

Styrelsen är ansvarig för all verksamhet i klubben, som inte faller inom ansvarsområdet för medlemmana på årsmötet. Styrelsen kan vidta alla åtgärder som är av intresse för klubben och dess medlemmar och främjar klubbens uppgifter.

Styrelsen tar i synnerhet hand om följande uppgifter:
a) att upprätta årsredovisningen,
b) att ta fram preliminärt förslag till medlemmana på årsmötet av storleken på medlemsavgifter och inträdesavgifter som skall debiteras,
c) att fastställa datum för shower och andra aktiviteter,
d) att besluta om upptagande och uteslutning eller andra åtgärder och föreskrifter berörande medlemmar,
f) [att lägga fram förslag till val av en ungdoms representant],
g) att besluta om åtgärder för att främja Hannover hästar i Sverige.

Styrelsen ska informeras av ordföranden senast två veckor före styrelsemötet, antingen med skriftlig eller muntlig presentation av dagordningen. Styrelsemöten skall sammankallas vid behov. Förslag måste vara ordföranden tillhanda senast sju dagar före mötet.

Styrelsen fattar sina beslut på grundval av enkel majoritet av de avgivna rösterna från närvarande medlemmar. [Vid lika antal röster skall anhållan betraktas som avslagen]. Efter anhållan från 1/3 av ledamöterna är ordförande skyldig att sammankalla till styrelsemöte.

Om en styrelsemedlem avgår under mandatperioden, skall en ny medlem väljas av medlemmarna vid nästa årsmöte.

Arbetet i styrelsen sker på frivillig basis, klubben ersätts dock utgifter (under förutsättning av korrekta dokument och att det i förväg överenskommits med klubbens styrelse).

Styrelsen är beslutsfähig, när minst hälften av dess medlemmar inklusive ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

§ 9
Medlemsårsmöte

Medlemsårsmötet ansvarar för klubbens angelägenheter, så länge de inte har genom beslut överlämnats till styrelsen. Beslut fattas av de närvarande aktiva medlemmarna med enkel majoritet som grundval. Vid lika antal röster, skall förslaget anses avvisat.

Det ordinarie medlemsårsmötet äger rum en gång om året i januari-februari. Extra medlemsmöte kan sammankallas på begäran av en majoritet av styrelsen eller av minst en fjärdedel av klubbens medlemmar.

Sammankallande skall göras skriftligen (vilket kan ske via e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel), inbjudan utfärdas senast fyra veckor före mötet med bifogad kopia av dagordningen. Varje medlemsmöte, som har sammankallats, kan fatta beslut i de frågor som ingår i den aktuella agendan. Förslag bör vara ordföranden till handa senast två veckor före medlemsmötet.

Varje aktiv medlem har en röst. Röstning kan ske genom ombud. Det ordinarie medlemsårsmötet har i synnerhet följande uppgifter:
a) godkännande av årsredovisningen och formellt godkännande av styrelsens arbete,
b) bestämmande av medlems och inträdesavgifter, verksamhetsplan och budget,
c) val av styrelsemedlemmar, och suppleanter till styrelsen,
d) val av [två revisorer] för en period av tre år,
e) besluta i överklaganden som gjorts av medlemmar som har uteslutits eller påförts disciplinära åtgärder av styrelsen,
f) [Utnämning av hedersmedlemmar],
g) ändringar i stadgarna, det krävs en majoritet av 3/4 av de röstberättigade närvarande ledamöterna, och åtgärden måste ingå som en punkt i dagordningen
h) upplösning av klubben i enlighet med § 11 i dessa stadgar,
i) [baserat på förslag från styrelsen att utse en ungdomsrepresentant när det finns ett sådant behov, ytterligare förslag kan även ges av medlemsmötets medlemmar.]

Medlemsårsmötet är öppet för alla klubbens medlemmar. Alla klubbens medlemmar har rätt att lägga fram förslag. Alla förslag ska ingå i dagordningen. Förslagen måste vara styrelsen till handa i tid för att föras upp på dagordningen, åtminstone två veckor före medlemsårsmötet. Alla noteringar vid medlemsmöten skall införas i mötesprotokoll, de skall undertecknas av styrelsen, och därefter godkännas vid nästa medlemsårsmöte.

§ 10
Val

[Alla val vid medlemsårsmötet sker skriftligen med hjälp av valsedlar och på grundval av enkel majoritet av de närvarande medlemmarna avgivna röster. Vid lika röstetal avgörs det genom lottdragning.]

§ 11
Upplösning av klubben

Klubben kan upplösas vid ett i vederbörlig ordning inkallat medlemsmöte med en majoritet av 3/4 av alla röstberättigade ledamöters röster. Om denna majoritet inte uppnås, kan vid ett senare medlemsmöte som kallats till för samma ändamål en majoritet av 3/4 av de närvarande röstberättigade medlemmarnas röster räcka. En period av minst fyra veckor måste gå mellan de två mötena.
.
Återstående tillgångar vid upplösningen av klubben skall användas för främjande av Hannoveraner Verband e.V., i Tyskland.

Dessa stadgar skrivna på svenska och engelska har antagits. Om det finns skillnader mellan den svenska och den engelska versionen, skall den första ha företräde.

Har antagits vid klubbens stadgeenliga medlemsmöte den 29 januari 2011.

Signering – alla närvarande medlemmar vid medlemsmötet skall underteckna och genom sin signatur godkänna klubbens stadgar och med sin signatur förklara sitt medlemskap i Svenska Hannover Avelsföreningen.