Stadgar

Stadgar för Svenska Hannoveranerföreningen

2017-03-27

§ 1
Namn, Huvudkontor, Hemadress, Räkenskapsår och ansvar gentemot tredje part

Föreningen bär det offentliga namnet Svenska Hannoveranerföreningen, och det bokföringsmässiga namnet Svenska Hannoveranerklubben. Dess verksamhetsområde omfattar service till föreningens medlemmar och att arrangera shower och andra aktiviteter relaterade till avel av Hannoveranerhästar (i begreppet Hannoveranerhästar ingår Rheinländerhästar) i Sverige. Huvudkontoret är lokaliserat på ordförandens adress: [Svenska Hannoveranerföreningen, Att: Bo Wargh, Trolleredsvägen 5, 423 71 Säve]

Den är ansluten till ”Hannoveraner Verband e.V.” i Verden.
Föreningen är godkänd som en samverkande svensk förening underliggande Hannoveraner Verband e.V. Föreningen skall inom ramen för svensk lagstiftning följa riktlinjer och instruktioner kommunicerade från Hannoveraner Verband e.V. Hannoveraner Verband e.V., stamboksregler är en del av dessa stadgar.

Räkenskapsår är kalenderår. Årsredovisningen med sina dokument och den årliga styrelserapporten skall visas upp och ställas till årsmötesdeltagarnas förfogande vid årsmötet. Revisorerna ger sina skriftliga utlåtanden till styrelsen före eller efter årsmötet.

Föreningens medlemmar är inte personligen ansvariga för föreningens skyldigheter. Gentemot tredje part är föreningen ansvarig med sina tillgångar.

§ 2

Ändamål, Avelsmål och Uppgifter

Föreningen är en sammanslutning av uppfödare för främjandet av avel av Hannoveranerhästar. Föreningen är opolitisk. Den följer uteslutande och direkt icke-kommersiella mål enligt nu gällande direktiv relaterade till gemensamma allmänna intressen.

Dess avelsmål är Hannoveranaren som ras, vilken är särskilt lämpad för hästsport. Målet är att producera hästar som på grundval av deras temperament och karaktär, deras ridbarhet, exteriör, rörelsemekanik, hoppförmåga och hälsa är lämpliga som tävlings såväl som fritidshästar.

Med detta som bas är målet att föda upp hästar som har särskilt goda naturliga egenskaper för antingen dressyr, hoppning eller fälttävlan. Med de karaktärsdrag som beskrivs i paragraf 1 i avelsmålet, finns också en strävan att föda upp hästar lämpliga för körning.

Syftet med Föreningen och avelsmålet skall framförallt uppfyllas med hjälp av:

 1. a) Föreningens uppfödare av Hannoveranerhästar,
  b) Arrangerande av shower och andra relaterade aktiviteter, inklusive att främja rasen genom olika kanaler, och att
  c) stödja och främja uppfödare när så är lämpligt.

§ 3
Medlemsskap

I enlighet med paragraf 4 i dessa stadgar och i enlighet med gällande bestämmelser i svensk lagstiftning om djuravel, är följande medlemskap möjliga:

1) aktiva medlemmar, det vill säga personer och juridiska personer som är ägare av hingstar och ston införda i stamboken för Hannoveraner Verband e.V., Aktiva medlemmar är direkta medlemmar i tyska Hannoveraner Verband e.V.,

2) stödjande medlemmar, som är vänner och främjare av rasen, fysiska och juridiska personer, som stöder Svenska Hannoveranerföreningens mål och ansträngningar utan att vara ägare av en registrerad avelshäst

3) hedersmedlemmar, statusen hedersmedlem kan tilldelas personer som förtjänar särskild uppmärksamhet för utförda tjänster för främjandet av föreningen.

§ 4
Förvärv av medlemskap

Varje aktiv Svensk medlen av tyska Hannoveraner Verband e.V. (Hannoveraner uppfödare) måste samtidigt också vara medlem Svenska Hannoveranerföreningen.

Aktivt medlemskap i Svenska Hannoveranerföreningen av personer som anges i paragraf 3 No. 1 förvärvas
– genom skriftlig ansökan från en presumtiv medlem som godkänts av föreningens styrelse

– genom tilldelning från styrelsen för tyska Hannoveraner Verband. Detta gäller för uppfödare av Hannoveraner hästar som inte själva har valt någon avelsförening.

Hedersmedlemmar utses av medlemmarna på årsmötet efter förslag från styrelsen.

§ 5
Uppsägning av medlemskap

Aktivt medlemskap upphör när medlemmen upphör att vara ägare av en registrerad häst. Det överförs till ett ”stödjande” medlemskap om uppsägning av medlemskapet inte lämnas i meddelande från föreningen avseende dessa omständigheter.

Medlemskap avslutas
a) genom frivillig uppsägning, vilket endast är möjligt i slutet av budgetåret och kräver ett skriftligt meddelande [tre månader], före utgången av budgetåret,
b) genom dödsfall; med ansökan kan vanligt medlemskap fortsätta genom arv utan att någon medlemsavgift behöver betalas
c) genom uteslutning om a) villkoren för oklanderligt avelsarbete inte längre är uppfyllda eller b) om medlemmen väsentligt bryter mot dessa stadgar eller något av föreningens lagenliga beslut.

Skälen för en uteslutning måste ges skriftligen och skickas till berörda med rekommenderat brev, inklusive en officiell bekräftelse av mottagandet av adressaten. Den berörda personen har rätt att överklaga medlemsårsmötets beslut genom en skriftlig framställan inom en period av fyra veckor. Alla rättigheter gentemot föreningen och anspråk på föreningens tillgångar upphör i och med att medlemskapet upphör, dock skall varje avbrott i medlemskapet inte påverka upplupna rättigheter vare sig för föreningen eller medlemmen i fråga. Medlemmar som lämnar föreningen är ändå skyldiga att betala medlemsavgift för innevarande räkenskapsår och även att uppfylla alla andra skyldigheter de kan ha gentemot föreningen.

§ 6
Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Aktiva medlemmar, stödjande medlemmar och hedersmedlemmar har rätt att använda föreningens anläggningar, att delta i dess evenemang och att lägga fram förslag. Endast [aktiva] medlemmar kan väljas in till styrelsen av medlemmarna på årsmötet och har rösträtt.

Medlemmarna är skyldiga

 1. a) att följa föreningens stadgar och beslut och att avstå från att göra något som skulle kunna vara skadligt för föreningens anseende och intressen,
  b) att betala de stipulerade årliga medlemsavgifterna och att uppfylla andra förpliktelser gentemot föreningen,
  c) att följa föreskrifterna i Hannoveraner Verband e.V. stamboksregler,
  d) att följa lagar, förordningar, beslut och bestämmelser som utfärdats av Sveriges regering, lokala myndigheter samt jordbruksverket som rör området hästavel.

§ 7
Medlemsavgifter

Årliga medlemsavgifter bestäms av Hannoveraner Verband e.V. i Verden.
Årliga medlemsavgifter kan inte återbetalas.

§ 8
Klubbens styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande och minst tre till fem ytterligare medlemmar, där en kan vara representant för unga uppfödare (minst 15 år gammal). Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet för en period av [två] år. En aktiv medlem kan väljas även om personen i fråga inte fysiskt deltar på mötet där personen väljs. Det enda kravet är att personen har accepterat nomineringen.

Styrelsens ledamöter skall i synnerhet täcka in följande funktioner
– ordförande
– vice ordförande
– sekreterare
– ekonomi
– PR
– Ungdomsrepresentant (i förekommande fall)
Ordföranden och vice ordförande väljs av medlemmarna på årsmötet bland styrelsemedlemmarna. Ordföranden och vice ordförande har rätt att företräda föreningen i både rättsliga och utomrättsliga ärenden. Även sekreterare och kassör har rätt att ställföreträda föreningen, men endast gemensamt.

Det är överenskommet att vice ordförande kan utöva sin befogenhet att företräda endast i de fall då ordföranden är förhindrad här till.

Ordföranden sammankallar till styrelsemöten och medlems årsmöte och leder styrelsemöten. Han/hon ser till att de beslut som fattas av styrelsen och av medlemmarna på årsmötet genomförs. Ordföranden kan vidta interimistiska åtgärder – även i ekonomiska frågor – som dock i efterhand måste godkänts av de behöriga organenen. Ordföranden kan acceptera beslut av styrelsen genom brev förfarande i enskilda fall, förutsatt att ingen styrelsemedlem motsätter sig förfarandet.

Styrelsen är ansvarig för all verksamhet i föreningen, som inte faller inom ansvarsområdet för medlemmarna på årsmötet. Styrelsen kan vidta alla åtgärder som är av intresse för föreningen och dess medlemmar och främjar föreningens uppgifter.

Styrelsen tar i synnerhet hand om följande uppgifter:
a) att upprätta årsredovisningen,
b) att ta fram preliminärt förslag till medlemmarna på årsmötet av storleken på medlemsavgifter och inträdesavgifter som skall debiteras,
c) att fastställa datum för shower och andra aktiviteter,
d) att besluta om upptagande och uteslutning eller andra åtgärder och föreskrifter berörande medlemmar,
f) [att lägga fram förslag till val av en ungdomsrepresentant],
g) att besluta om åtgärder för att främja Hannoveraner hästar i Sverige.

Styrelsen ska informeras av ordföranden senast två veckor före styrelsemötet, antingen med skriftlig eller muntlig presentation av dagordning. Styrelsemöten skall sammankallas vid behov. Förslag måste vara ordföranden tillhanda senast sju dagar före mötet.

Styrelsen fattar sina beslut på grundval av enkel majoritet av de avgivna rösterna från närvarande medlemmar. [Vid lika antal röster skall anhållan betraktas som avslagen]. Efter anhållan från 1/3 av ledamöterna är ordförande skyldig att sammankalla till styrelsemöte.

Om en styrelsemedlem avgår under mandatperioden, skall en ny medlem väljas av medlemmarna vid nästa årsmöte.

Arbetet i styrelsen sker på frivillig basis, föreningen ersätter dock utgifter (under förutsättning av korrekta dokument och att det i förväg överenskommet med föreningens styrelse).

Styrelsen är beslutsmässig, när minst hälften av dess medlemmar inklusive ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

§ 9
Medlems Årsmöte

Medlems Årsmötet ansvarar för föreningens angelägenheter, så länge de inte har genom beslut överlämnas till styrelsen. Beslut fattas av de närvarande aktiva medlemmarna med enkel majoritet som grundval. Vid lika antal röster, skall förslaget anses avvisat.

Det ordinarie medlems årsmötet äger rum en gång om året i perioden januari-april. Extra medlemsmöte kan sammankallas på begäran av en majoritet av styrelsen eller av minst en fjärdedel av föreningens medlemmar.

Sammankallande skall göras skriftligen (vilket kan ske via e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel), inbjudan utfärdas senast två veckor före mötet med bifogad kopia av dagordningen. Varje medlemsmöte, som har sammankallats, kan fatta beslut i de frågor som ingår i den aktuella agendan. Förslag bör vara ordföranden till handa senast två veckor före medlemsmötet.

Varje aktiv medlem har en röst. Röstning kan ske genom ombud. Det ordinarie medlems årsmötet har i synnerhet följande uppgifter:
a) godkännande av årsredovisningen och formellt godkännande av styrelsens arbete,
b) bestämmande av medlems och inträdesavgifter, verksamhetsplan och budget,
c) val av styrelsemedlemmar, och suppleanter till styrelsen,
d) val av [två revisorer] för en period av tre år,
e) besluta i överklaganden som gjorts av medlemmar som har uteslutits eller påförts disciplinära åtgärder av styrelsen,
f) [Utnämning av hedersmedlemmar],
g) ändringar i stadgarna, det krävs en majoritet av 3/4 av de röstberättigade närvarande medlemmarna, och åtgärden måste ingå som en punkt i dagordningen
h) upplösning av föreningen i enlighet med § 11 i dessa stadgar,
i) [baserat på förslag från styrelsen att utse en ungdomsrepresentant när det finns ett sådant behov, ytterligare förslag kan även ges av medlemsmötets medlemmar.]

Medlem Årsmötet är öppet för alla föreningens medlemmar. Alla föreningens medlemmar har rätt att lägga fram förslag. Alla förslag ska ingå i dagordningen. Förslagen måste vara styrelsen till handa i tid för att föras upp på dagordningen, åtminstone två veckor före medlemsårsmötet. Alla noteringar vid medlemsmöten skall införas i mötesprotokoll, de skall undertecknas av styrelsen, och därefter godkännas vid nästa medlemsårsmöte.

§ 10
Val

Alla val vid medlemsårsmötet sker skriftligen med hjälp av valsedlar eller genom öppen röstning och på grundval av enkel majoritet av de närvarande medlemmarnas avgivna röster. Vid lika röstetal avgörs det genom lottdragning.

§ 11
Upplösning av klubben

Föreningen kan upplösas vid ett i vederbörlig ordning inkallat medlemsmöte med en majoritet av 3/4 av alla röstberättigade medlemmars röster. Om denna majoritet inte uppnås, kan vid ett senare medlemsmöte som kallats till för samma ändamål, en majoritet av 3/4 av de närvarande röstberättigade medlemmarnas röster räcka. En period av minst fyra veckor måste gå mellan de två mötena.
.
Återstående tillgångar vid upplösningen av föreningen skall användas för främjande av Hannoveraner Verband e.V., i Tyskland.

Dessa stadgar skrivna på svenska och engelska har antagits. Om det finns skillnader mellan den svenska och den engelska versionen, skall den första ha företräde.

Har antagits vid föreningens stadgeenliga medlemsmöte den 29 januari 2011.

Signering – alla närvarande medlemmar vid medlemsmötet skall underteckna och genom sin signatur godkänna föreningens stadgar och med sin signatur förklara sitt medlemskap i Svenska Hannover Avelsföreningen.